Abonnementskaarten

Algemene voorwaarden geldig op 1 maart 2021.

Gebruik van de Abonnementskaart:

Deze kaart is persoonlijk en niet-overdraagbaar. De kaarthouder profiteert van een specifiek Abonnee-tarief dat zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd of geschrapt en is aangepast aan de lijnen en referentietarieven waarop ze van toepassing zijn, en een specifieke bagagevrijstelling. Tijdens de geldigheidsduur ervan kan tegen het Abonnee-tarief worden gereisd op de beschikbare lijnen van Air France en zijn partners zoals vermeld op de website www.airfrance.nl waarvoor het abonnement is afgesloten. De hele reis tegen het Abonnee-tarief moet worden gemaakt tijdens de geldigheidsduur van de kaart. De specifieke bagagevrijstelling voor Abonnees is van toepassing tijdens de geldigheidsduur van de abonnementskaart en in samenhang met het gebruik van de kaart. Bij internationale reizen met een voor- af natraject in continentaal Frankrijk kan dit Abonnee-tarief aan het internationale tarief worden toegevoegd als het bedrag van deze bijtelling interessanter is dan de berekening van het eind-tot-eindtarief. Tickets kunnen alleen worden uitgegeven door luchtvaartmaatschappijen die dit tarief garanderen of door erkende agenten. Deze kaart moet bij elke controle worden getoond, samen met een identiteitsbewijs. Verlies of diefstal van deze kaart moet aan de plaatselijke vertegenwoordiger van Air France gemeld worden. In afwachting van een nieuwe kaart kan de houder blijven profiteren van het Abonnee-tarief als zijn status als Abonnee via het computersysteem kan worden geverifieerd. Is dit niet het geval, dan worden de tickets tegen het normale tarief uitgegeven en kan de korting met terugwerkende kracht op verzoek van zijn reisagentschap worden verkregen. Elk frauduleus gebruik stelt de dader bloot aan de onmiddellijke inbeslagname van de kaart, onverminderd de gerechtelijke vervolging die eruit kan voortvloeien. Wanneer de kaarthouder zich bij de ondertekening van het Abonnementscontract abonneert op het aanbod van een partner, geeft hij Air France toestemming om de volgende persoonlijke informatie aan deze partner door te geven: achternaam - voornaam - zakelijk telefoonnummer - zakelijk e-mailadres.

Wijziging van het contract

  • Door de vervoerder: elke wijziging van het programma die een stijging van het aantal vluchten tot gevolg heeft, is ten gunste van de passagier. Elke vermindering van het aantal vluchten en elke opheffing van een lijn, zowel tijdelijk als definitief, geeft geen enkel recht op terugbetaling van de kaart.
  • Door de kaarthouder of de abonnementnemer: de wijziging van het contract moet ten minste 8 dagen van tevoren worden aangevraagd.

Wijziging is alleen toegestaan voor de vervanging van het oorspronkelijke contract door een contract van een hogere waarde. De restwaarde van het oorspronkelijke contract wordt berekend in verhouding tot de gebruiksmaanden om het verschil met het nieuwe eenjarige contract te innen. Elke begonnen maand geldt als een voltooide maand. In andere dan bovengenoemde gevallen, leidt elke wijziging van het contract tot beëindiging volgens de voorwaarden gesteld onder 'Beëindiging van het contract'.

Beëindiging van het contract

  • Door de vervoerder: elke opheffing van een Abonnementskaart geeft recht op terugbetaling van de kaart, berekend op basis van de restwaarde in verhouding tot de gebruiksmaanden. Elke begonnen maand geldt als een voltooide maand.
  • Door de kaarthouder of de abonnementnemer van een kaart 1 jaar: beëindiging mogelijk door de houder of de abonnementnemer binnen 4 maanden na het begin van de geldigheidsduur. Elke begonnen maand geldt als een voltooide maand. Terugbetaling in euro of blue credits* van 35 % van het betaalde bedrag, uitsluitend ten gunste van de abonnementnemer. Na 4 maanden: geen terugbetaling.

* Terugbetaling van in euro betaalde Abonnementskaarten is uitsluitend mogelijk in euro en terugbetaling van Abonnementskaarten die met blue credits zijn betaald, is uitsluitend mogelijk met blue credits.

Flying Blue

Niet-leden worden automatisch lid van het loyaliteitsprogramma van Air France KLM. Als dit lidmaatschap niet gewenst is, dan kan het betreffende vakje op het formulier worden aangekruist. De algemene voorwaarden van het Flying Blue-programma kunnen worden aangevraagd bij Air France. De eerste aankoop van een Abonnementskaart voor Frankrijk-Europa-Noord-Afrika of Antillen-Guyana-Réunion levert een bonus van 2 500 Miles en 20 XP (Experience Points) op. Verlenging van deze kaarten binnen 90 dagen na afloop van de geldigheidsperiode, levert een bonus van 5 000 Miles en 20 XP op. Voor de gecombineerde kaart Antillen-Guyana-Réunion en Frankrijk-Europa-Noord-Afrika levert het eerste abonnement een bonus van 5000 Miles en 40 XP op, en de verlenging ervan binnen 90 dagen na het einde van de geldigheidsperiode van de vernieuwde kaart levert een bonus van 10. 000 Miles en 40 XP op. XP (Experience Points) voor aankopen of verlengingen worden op het Flying Blue-account van de kaarthouder bijgeschreven op de datum waarop de kaart geldig wordt (zichtbaar op het account vanaf 7 dagen daarna).

Bescherming van persoonsgegevens

Verantwoordelijkheid voor de verwerking en verbintenis van Air France De gegevens die worden verzameld over de houder van de Abonnementskaart (hieronder: persoonsgegevens) worden verzameld door Air France, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 45, rue de Paris 95747 Roissy CDG Cedex (Frankrijk), als verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens en met name de bepalingen van de Franse wet Informatica en Vrijheden van 6 juni 1978, zoals gewijzigd, en de Algemene verordening gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679). Doeleinden en wettelijke basis Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Air France voor de doeleinden die verband houden met het beheer van de Air France Abonnementskaart. Meer bepaald worden deze gebruikt voor het aanvragen van en het beheer van de kaart, het beheer van de relatie met de kaarthouder, de verzending van de informatie die nodig is voor het gebruik van de kaart, en het beheer van klachten. Bovendien worden persoonsgegevens gebruikt om communicatie ten behoeve van klantenwerving te versturen op basis van voorafgaande toestemming. De wettelijke basis voor de verwerking is de uitvoering van het contract voor de Air France Abonnementskaart. Verzamelde gegevens Alle verzamelde gegevens met een asterisk (*) zijn nodig om de Air France Abonnementskaart aan te vragen. Als deze gegevens niet verzameld worden, zal het niet mogelijk zijn om de Air France Abonnementskaart aan te vragen. Ontvangers Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en uitgewisseld door Air France en zijn onderaannemers om de verwerking van de transacties in verband met de Abonnementskaart te verzekeren. Deze gegevens kunnen aan de aanvrager van de Abonnementskaart worden meegedeeld voor algemene of persoonlijke statistische doeleinden, ongeacht of hij de kaarthouder is of niet, in het kader van een zakelijke overeenkomst met het bedrijf van de kaarthouder. Overdracht binnen de EU Sommige verwerkers kunnen gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte en in een land waarvan het beschermingsniveau door de Europese Commissie niet adequaat wordt geacht. De overeenkomstige overdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, met name door de ondertekening, per geval, van contractuele clausules op basis van het model van de Europese Commissie, of elk ander mechanisme dat in overeenstemming is met de AVG. Bewaartermijn Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de levensduur van de kaart en daarna, zoals beschreven in het Privacybeleid van Air France. Rechten De kaarthouder die betrokken is bij de bovengenoemde verwerkingen, kan zijn recht van toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van de gegevens die op hem betrekking hebben uitoefenen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Hij kan ook op elk moment zijn toestemming intrekken om informatie en aanbiedingen van Air France te ontvangen. Bovendien heeft de kaarthouder het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het bewaren, verwijderen en meedelen na zijn overlijden van door Air France verwerkte persoonsgegevens. Wat deze verwerking betreft, kunnen deze rechten worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het adres AIR FRANCE - JH.FJ – 76 rue du Capitaine Dreyfus CS 90012- 93102 Montreuil Cedex (Frankrijk) en een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Air France heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die te bereiken is op het e-mailadres mail.data.protection@airfrance.fr of via een brief aan AIR FRANCE - Functionaris voor gegevensbescherming / Data Protection Officer- ST.AJ IL - 45 rue de Paris 95747 Roissy CDG Cedex France. De kaarthouder kan ook een klacht indienen bij de Franse commissie voor gegevensbescherming: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) of een andere bevoegde autoriteit.